Mobile menu

ОВОС

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від

джерел викидів при експлуатації проектованого об’єкту

 

Організовані джерела викидів забруднюючих речовин

 

Джерело. Труба (димова труба (працює на опалення в осінньо-зимовий період, вид палива - вугілля).

 

Визначення розмірів викидів ЗР виконується згідно ГДК 34.02.305-2002 „Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення”.

Котли планується експлуатувати в осінньо-зимовий період – 187 діб/рік, 24 год/добу.

Валовий викид і-тої забруднювальної речовини Еі, що надходить в атмосферу з димовими газами енергетичної установки, визначається за формулою:

 

Еі=10-6 * kі  * Ві * Qіr, т/рік

 

де

kі

- показник емісії і-тої ЗР, г/ГДж;

 

Ві

- витрата палива, 504,9 т/рік;

 

Qіr

- нижча теплота згорання палива, 20,47 МДж/кг.

 

Узагальнений показник емісії діоксиду азоту визначається за формулою:

 

kNOх=( kNOх)0*fн*(1-h1)*( 1-hн*b), г/Гдж

fн=(Qф/ Qн)z

 

де

( kNO)0

- показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду, 160 г/ГДж;

 

fн

- ступінь зменшення викиду діоксиду азоту під час роботи на низькому навантаженні;

 

h1

- ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду, 0,4;

 

hн

- ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки), установка відсутня;

 

b

- коефіцієнт роботи азотоочисної установки, установка відсутня;

 

Qф

- фактична теплова потужність енергетичної установки, 1 МВт;

 

Qн

- номінальна теплова потужність енергетичної установки, 0,49 МВт;

 

z

- емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної установки, її потужності, типу палива тощо, 1,15.

 

kNO=160*2,27*(1-0,4)=217,92 г/Гдж

fн=(1,0/ 0,49)1,15=2,27

 

Узагальнений показник емісії сірчистого ангідриду визначається за формулою:

 

kSO2=(106/ Qіr)*(2*S1/100)*(1-h1)*( 1-hн*b), г/Гдж

де

S1

- вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу Р, 2,85 %;

 

h1

- ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом в енергетичній установці, 0,1;

 

hн

- ефективність очистки димових газів від оксидів сірки, очистка відсутня;

 

b

- коефіцієнт роботи сіркоочисної установки, установка відсутня;

 

kSO2=(106/ 20,47)*(2*2,85/100)*(1-0,1)=2506,11 г/Гдж

 

Узагальнений показник емісії твердих частинок (сажі) визначається за формулою:

kсаж=(106/ Qіr)*aсаж*(Аr*/100-Гвик)*(1-h)* kсорб, г/Гдж

 

де

aсаж

- частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;

 

Аr

- масовий вміст золи в паливі на робочу масу, 25,20 %;

 

Гвик

- масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, 1,5 %;

 

h

- ефективність очищення димових газів від твердих частинок, 0,985;

 

kсорб

- показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і твердих частинок сорбенту, відсутній сорбент, г/Гдж.

 

kсаж=(106/ 20,47)*0,15*(25,20*/100-1,5)*(1-0,985)=28,58, г/Гдж

 

Згідно табл.Е.1 додатка Е методики визначення ГДК 34.02.305-2002 показник емісії оксиду вуглецю kСO становить 11,4 г/ГДж.

Згідно табл.Е.4 додатка Е методики визначення ГДК 34.02.305-2002 показник емісії метану kСН4 становить 1 г/ГДж.

 

Валові викиди ЗР складуть:

ЕNOх=10-6 * 217,92 * 504,9 * 20,47=2,25227 т/рік або 0,13940 г/сек.

ЕSO2=10-6 * 2506,11 * 504,9 * 20,47=25,90141 т/рік або 1,60313 г/сек.

Есаж=10-6 * 28,58 * 504,9 * 20,47=0,29538 т/рік або 0,01828 г/сек.

ЕСО=10-6 * 11,4 * 504,9 * 20,47=0,11782 т/рік або 0,00729 г/сек.

ЕСН4=10-6 * 1 * 504,9 * 20,47=0,01034 т/рік або 0,00064 г/сек.

 
Яндекс.Метрика